DNA-Forskning

Många svenska släktforskare lyckas kartlägga sina förfäder nio, tio generationer bakåt i tiden. Den nya DNA-tekniken öppnar ännu större möjligheter. Författaren Karin Bojs bestämde sig för att släktforska på djupet och genom DNA-analyser få veta mer om sina band till forntidens människor. Hon läste hundratals vetenskapliga studier, intervjuade världsledande forskare och reste i ett tiotal länder för att följa spåren bakåt.

Resultatet är en bok om Europas historia, från den första invandringsvågen till i dag – om vikingar, tidigare jordbrukare i Mellanöstern och flöjtspelande grottmänniskor i Tyskland och Frankrike. Den historia hon skildrar är också vår egen. Vi är släkt med varandra. Någonstans, någon gång levde vår senaste gemensamma förmoder och förfader. DNA-trådarna knyter ihop oss alla

Allt detta beskrivs i boken Min europeiska familj de senaste 54 000 åren av Karin Bojs, som rekommenderas varmt.


Under sommaren 2016 beställde jag två Family Finder provtagningskit från företaget Family Tree DNA i Houston, Texas, USA. Mina föräldrar ställde upp och lät sig topsas i munhålan för ett autosomalt DNA. Autosomalt DNA ärvs slumpvis från båda föräldrarna och finns i kromosompar 1 – 22. Det här testas med introduktionstestet Family Finder. I slutet av september 2016 kom de första matchningsresultaten, dvs resultaten av båda mina föräldrars likartade DNA-spår i kromosomparen mot andra personer, som redan låtit testa sig hos Family Tree DNA. På min far Magnis sida förekom då 441 matchningar och på min mor Gunnels sida förekom 421 matchningar med andra DNA-forskare.

I mitten av februari månad 2022 har min far Magni 2.090 matchningar, min mor Gunnel 2.023 matchningar och jag själv 2.208 matchningar. Matchningsresultaten utökas kontinuerligt i takt med att alltfler släktforskare låter DNA-testa sig och publicera sina DNA-resultat hos Family Tree DNA. Ingen risk här att detektivarbetet lär bli klart i första stund !

Det finns en del varianter på DNA. Y-DNA ärvs enbart på det raka fädernet. Y-DNA är det DNA som finns i männens Y-kromosom.

X-DNA Kvinnor har två X-kromosomer – män har en. Kvinnor ärver från både far och mor, men män ärver bara från mor. X-DNA ärvs aldrig från far till son. Test av X-DNA ingår i introduktionstestet Family Finder.

MitokondrieDNA (mtDNA) ärvs endast på det raka mödernet. Ärvs både av kvinnor och män.

Longest Block är det längsta sammanhängande DNA-segmentet som Du och Din match har gemensamt. Ett viktigt mått eftersom långa DNA-segment inte överlever så många generationer.

cM står för centiMorgan, vilket är en måttenhet som används för att ange storleken på ett DNA-segment. cM är ett sannolikhetsmått. En cM motsvarar 1 % sannolikhet att segmentet delas upp till nästa generation.

Haplogrupp är en grupp människor som tillhör en gemensam kvist på YDNA eller mtDNA-trädet, dvs de bär på ett antal identiska mutationer.

ICW är en förkortning för engelskans In Common With, vilket betyder ”gemensamt med”. Om Du och en av Dina matcher har ytterligare en person, som Ni är ICW med, innebär det att Ni båda är blodssläktingar med den tredje personen. Ni behöver dock inte vara släkt via samma ana.

SNP (uttalas ”snip”) är detsamma som en mutation. En mutation är en förändring i någon del av DNA. Har olika namn som t ex Z287 eller C14846T.


När jag först började gå igenom och analysera DNA-matchningarna hade jag ingen närmare koll på vilka matchningsresultat, som är värt mödan att analysera närmare. I takt med att allt fler användare låter DNA-testa sig, kommer nya verktyg ut på marknaden. Ett av de verktygen tillhandahåller DNA Painter, som ger en översikt över alla teoretiska släktrelationer utgående från mig själv och vilka cM-värden, som råder mellan släktrelationerna utifrån den population, som hittills låtit testa sig.

I bifogad länk framgår vilka cM-värden som förekommer i DNA-testpopulationens släktrelationer [Status Mars månad 2020].

DNA Painter Shared cM Overview

Denna typ av riktvärden för släktrelationernas cM-värden saknades då jag 2016 lät DNA-testa mina föräldrar. Nu blir det betydligt enklare att fokusera på vilka DNA-matchningar, som är värt mödan att analysera närmare. För tillfället använder de flesta analysverktygen ett minimiriktvärde på 7cM på DNA-matchningar, som är värda att analysera närmare. Utifrån bifogad cM-översikt från DNA Painter anser jag att jag kan höja minimigränsen till åtminstone 10 cM utan att gå miste om värdefulla DNA-matchningar för mina potentiella släktrelationer med andra DNA-forskare. Observera dock att riktvärdena kontinuerligt ändras i takt med att alltfler släktforskare låter DNA-testa sig.

Observera att släktskapsterminologin skiljer sig åt mellan engelska och svenska språket. Skillnaderna i terminologin framgår nedan:

Engelska                                                   Svenska

First Cousin                                                Kusin / Tvåmänning

Second Cousin                                           Syssling / Tremänning

Third Cousin                                               Brylling / Fyrmänning

Fourth Cousin                                             Femmänning

Fifth Cousin                                                Sexmänning

Sixth Cousin                                               Sjumänning


Baserat på analysresultaten, som FamilyFinder DNA gjort av mina föräldrars DNA, har en forneuropeisk bakgrundsprofil sammanställts, som visuellt framgår av bifogade två filer:

Magni Håkanssons DNA_Forntida europeiskt ursprung

Gunnel Nilssons DNA_Forntida europeiskt ursprung

I sammandrag ser den geografisk-etniska bakgrundsprofilen ut enligt nedan för mina föräldrars DNA:

                           Jägare-Samlare  Jordbrukare  Skandinavien Centraleuropa                                    

Magni Håkansson      50 %                36 %              70 %               14 %

Gunnel Nilsson          48 %                40%               82 %               13 %

Engelsk beskrivning från FamilyTree DNA över Jägare-Jordbrukare-Bronsåldersmänniskan