DNA-Forskning

Många svenska släktforskare lyckas kartlägga sina förfäder nio, tio generationer bakåt i tiden. Den nya DNA-tekniken öppnar ännu större möjligheter. Författaren Karin Bojs bestämde sig för att släktforska på djupet och genom DNA-analyser få veta mer om sina band till forntidens människor. Hon läste hundratals vetenskapliga studier, intervjuade världsledande forskare och reste i ett tiotal länder för att följa spåren bakåt.

Resultatet är en bok om Europas historia, från den första invandringsvågen till i dag – om vikingar, tidigare jordbrukare i Mellanöstern och flöjtspelande grottmänniskor i Tyskland och Frankrike. Den historia hon skildrar är också vår egen. Vi är släkt med varandra. Någonstans, någon gång levde vår senaste gemensamma förmoder och förfader. DNA-trådarna knyter ihop oss alla

Allt detta beskrivs i boken Min europeiska familj de senaste 54 000 åren av Karin Bojs, som rekommenderas varmt.


Under sommaren 2016 beställde jag två Family Finder provtagnings-kit från företaget Family Tree DNA i Houston, Texas, USA. Mina föräldrar ställde upp och lät sig topsas i munhålan för ett autosomalt DNA. Autosomalt DNA ärvs slumpvis från båda föräldrarna och finns i kromosompar 1 – 22. Det här testas med introduktionstestet Family Finder. I slutet av september 2016 kom de första matchningsresultaten, dvs resultaten av båda mina föräldrars likartade DNA-spår i kromosomparen mot andra personer, som redan låtit testa sig hos Family Tree DNA. På min far Magnis sida förekom då 441 DNA-matchningar och på min mor Gunnels sida förekom 421 DNA-matchningar med andra DNA-forskare.

I mitten av oktober månad 2023 har min far Magni 2.392 matchningar, min mor Gunnel 2.315 DNA-matchningar och jag själv 2.538 DNA-matchningar. Matchningsresultaten utökades till en början i snabbt i kontinuerligt i takt med att alltfler släktforskare låter DNA-testa sig och publicera sina DNA-resultat hos Family Tree DNA, men fr o m 2023 märker jag att matchningsresultaten ligger relativt konstant. Detta beror nog på att intresset för att låta DNA-testa sig och publicera sina DNA-matchningar har minskat.

En av utmaningarna med att tolka DNA-matchningarna mot andra DNA-testtagare är att relativt få av dem har publicerat sina familjesläktträd. I mitt och mina föräldrars fall har lite mindre än hälften av testtagarna, som vi har DNA-matchningar mot, publicerat några familjesläktträd. Därmed blir det betydligt svårare för oss traditionella släktforskare att utreda hur våra egna historiska anors släktrelationer går ihop med andra DNA-testtagares historiska anor.

Det finns en del varianter på DNA. Y-DNA ärvs enbart på det raka fädernet. Y-DNA är det DNA som finns i männens Y-kromosom.

X-DNA Kvinnor har två X-kromosomer – män har en. Kvinnor ärver från både far och mor, men män ärver bara från mor. X-DNA ärvs aldrig från far till son. Test av X-DNA ingår i introduktionstestet Family Finder.

MitokondrieDNA (mtDNA) ärvs endast på det raka mödernet. Ärvs både av kvinnor och män.


När jag först började gå igenom och analysera DNA-matchningarna hade jag ingen närmare koll på vilka matchningsresultat, som är värt mödan att analysera närmare. I takt med att allt fler användare låter DNA-testa sig, kommer nya verktyg ut på marknaden. Ett av de verktygen tillhandahåller DNA Painter, som ger en översikt över alla teoretiska släktrelationer utgående från mig själv och vilka cM-värden, som råder mellan släktrelationerna utifrån den population, som hittills låtit testa sig.

I bifogad länk framgår vilka cM-värden som förekommer i DNA-testpopulationens släktrelationer [Status Mars månad 2020].

DNA Painter Shared cM Overview

Denna typ av riktvärden för släktrelationernas cM-värden saknades då jag 2016 lät DNA-testa mina föräldrar. Nu blir det betydligt enklare att fokusera på vilka DNA-matchningar, som är värt mödan att analysera närmare. För tillfället använder de flesta analysverktygen ett minimiriktvärde på 7cM på DNA-matchningar, som är värda att analysera närmare. Utifrån bifogad cM-översikt från DNA Painter anser jag att jag kan höja minimigränsen till åtminstone 10 cM utan att gå miste om värdefulla DNA-matchningar för mina potentiella släktrelationer med andra DNA-forskare. Observera dock att riktvärdena kontinuerligt ändras i takt med att alltfler släktforskare låter DNA-testa sig.

Observera att släktskapsterminologin skiljer sig åt mellan engelska och svenska språket. Skillnaderna i terminologin framgår nedan:

Engelska                                                   Svenska

First Cousin                                                Kusin / Tvåmänning

Second Cousin                                           Syssling / Tremänning

Third Cousin                                               Brylling / Fyrmänning

Fourth Cousin                                             Femmänning

Fifth Cousin                                                Sexmänning

Sixth Cousin                                               Sjumänning


Baserat på analysresultaten, som FamilyFinder DNA gjort av mina föräldrars DNA, har en forneuropeisk bakgrundsprofil sammanställts, som visuellt framgår av bifogade två filer:

Magni Håkanssons DNA_Forntida europeiskt ursprung

Gunnel Nilssons DNA_Forntida europeiskt ursprung