Morfar Ivar Nilsson från Omma 5

Fotografier från ungdomsåren i Omma 5

Ivar, som föddes 1903 på Sandbäck 1 utanför Sjöbo, är den yngste sonen i en syskonskara av fem barn, som växte upp på gården Omma 5 mellan Sjöbo och Björka. Fotografierna nedan på syskonen, äldsta systern Amanda, född 1893 på Brösarp 5 i Vollsjö, tvillingarna Albert och Anna, födda 1897 på Sandbäck 1 samt Ivar är förmodligen tagna omkring 1920 hos den välkände fotografen Frans Ekdahl i Sjöbo. Äldste sonen Anton, född 1895 på Brösarp 5 i Vollsjö, saknas tyvärr i nedanstående fotosvit.

Nils och Bengta Jönssons barn Amanda, Albert, Anna och Ivar i Omma 5
Nils och Bengta Jönssons barn Amanda, Albert, Anna och Ivar i Omma 5

Nedan ytterligare ett foto på bröderna Ivar och Albert Nilsson från Omma 5. Eftersom bröderna har samma kostymer som ovan är fotografiet nog taget hos fotograf Frans Ekdahl i Sjöbo samtidigt som ovanstående fotosvit.

Bröderna Ivar och Albert Nilsson, Omma 5
Bröderna Ivar och Albert Nilsson, Omma 5

Nedanstående fotografi på bröderna  Anton, Albert och Ivar Nilsson är förmodligen taget i slutet av 1920-talet antingen i Flädie, där brodern Anton arbetade som lagerarbetare, eller i Stångby, där bröderna Albert och Ivar arbetade som arbetsdrängar. 

Ivar Nilsson med bröder i Flädie
Ivar Nilsson längst till höger med sina bröder Anton och Albert i Flädie eller Stångby

Ivar lärde sig av sin far, precis som sina äldre bröder Anton och Albert, att tidigt arbeta i jordbruket med färsingahästar. Nedan en svit av fotografier, där Ivar på första bilden harvar marken, därefter sprider gödsel och på sista fotot använder såmaskinen vid vårsådden. Färsingahästarna på det sista fotografiet heter Hulda och Blenda. Fotografiet kan tänkas vara taget på 1930-talet antingen i Hyllinge 2, Genarp 7 eller Björkhaga i Veberöd.

Ivar Nilsson i fältarbete med sina älskade Färsingahästar
Ivar Nilsson i fältarbete med sina älskade Färsingahästar

Även äldste brodern Anton Nilsson var förtjust i hästar. Nedan ett tidningsurklipp från Skånska Dagbladet den 9 maj 1972, där Anton fortfarande använder ardennerhästen Majken vid vårsådd och plogning av fälten på gården Romna utanför Hörby.

Anton Nilsson i Romna 9 maj 1972
Anton Nilsson i Romna 9 maj 1972

Ivar med syskon växte upp på gården Omma 5, som ligger naturskönt i ett ängslandskap runt den slingrande Björkaån med lätt, men mager sandjord väster om Sjöbo mot Björka och Övedstorp.

Gårdsplan med hästdriven tröskvanding Omma 5
Gårdsplan på Omma 5 med hästdriven tröskvandring framför boningshuset

Den 5 mars 1923 blev morfar inskriven vid kavalleriet. Enligt församlingsböckerna tjänstgjorde han under åren 1923 – 1924 vid Hällestad 28 i Torna-Hällestad, innan han flyttade till Stångby. Morfar var med sitt lugn, tålamod och auktoritet duktig på att hantera hästar. Nedanstående foto är förmodligen taget vid en större kaptensgård i Torna-Hällestad. Kanske Abusa, Måryd, Vasaholm eller Hällestadgården. Hör av Er, om Ni känner igen stallbyggnaderna än idag ?

Kavalleristen Ivar Nilsson till häst
Kavalleristen Ivar Nilsson till häst

Ytterligare lite soldatfotografier från Ivars tid som kavallerist under 1920-talet:

Morfar Ivars soldatbilder från 1920-talet
Morfar Ivars soldatbilder från 1920-talet

Nedan ett senare fotografi 1938 från Skäralid, där Ivar även närvarar. Lite svårt här att avgöra vem som är Ivar. Förmodligen är det den andre personen från höger, som är min morfar.

Morfar Ivar Nilsson med rekryterer i Skäralid 1938
Morfar Ivar Nilsson med rekryter i Skäralid den 10 juli 1938

I byarna Araskoga, Kärrby, Omma, Vressel, Övedstorp väster och norr om centralorten Sjöbo i Färs härad har Ivars farföräldrar haft sin huvudsakliga hemvist flera generationer bakåt. Bonden Clemmet Persson, som levde mellan 1708 och 1733 på rusthållsgården Omma 4 är den först säkert med skriftliga källor i kyrkobokföring och mantalslängder belagda Ommabon på morfars sida.

I augusti månad 1717 drabbas Clemmet Persson av vådeld på sin gård. Han yrkar då på brandstodsersättning av häradsrätten, som håller sitt lagtima tingsmöte i Araskoga den 16 november med följande beskrivning av ärendet för handläggning och beslut:

”#68:
Rusthållaren Clemmet Pärsson i Åma N:o 4 1/4 [mantal] begiärede och Brandstütz, efter wåds Eldh som kommit af mycken i wäggen upbränt b: gålf huus afläggandes Edh att han hwarken sielf eller gienom des folck till den wåds Eld wållande warit, dett han af hand på Book inhölt, warandes bekant att med mangårdh och uthuus b. gålfz huus upbrända, hwilket nämdemännen Pär Mattson i Wansta och Bengt Andersson i Wåmb wärderat till 45 Riksdaler Smt, warandes detta hemman i 3die Rangen för 80 Riksdaler Smt ansedt, hwaröfwer behörig Brandstütz domb författas skall.

Ad numo: 68: Beträffande Brandstütz ärhållande till den Byggnadz ärsättande som på Crono Rusthålls Dombhemmanet Åma N: 4 1/4 i Åsums Socken afbränt b. gålfz huus, och åboen Clemmet Pärsson därsammanstädes, påstår af huvudet åthniuta, är detta Färs härads Ting Rättz Brandstützdomb aflagd Uppå Färs Häradz Ordinarie Ting i Arraskoga d 16. novemb: Ao 1717:

Såsom åboen Clemmet Pärsson efter lag 35 Cap: B.B EE: medh sielf sins Ed ärhållit att denna wåds Eldh icke medh willie hans eller des och des Folck wangiömmo och försummelse sig tilldragit mindre att honom witterligt är att någon annan menniska den förorsakat, uthan af ugnen i wäggen itänd och afbränt b. gålfz huus, befinnandes hemmanet i 3tie Brandstütz Rangen, och således står till 80 Riksdaler Smt Brandstütz men som icke hehla hemmanet är afbränt, uthan dhe förbrända b. gålfz huus upbyggande äro wärderade till 45 Riksdaler Smt. Alltså pröfvar Tingsrätten siäl: det är Clemmet Pärsson dertill åthniuta af häradet 45. dahl Smt Brandstütz.”

Färs Häradsrätt AIa6_Clemmet Persson i Omma_1717-11-16

Han är dessutom omnämnd i Gottfrid Björkelunds hembygdsbok Färs Härads historia:

”Bonden Clemmet Persson fångade sommaren 1728 en vargunge, som han bar levande till befallningsmannen Carsten Printzler i Oderup. Enligt kungliga förordningen av den 29 augusti 1669 hade bonden rätt till belöning, men i häradskistan funnos då inga pengar, varför häradshövdingen föreslog, att ett sammanskott skulle göras. Som med en mun, heter det i protokollet, gav allmogen sitt bifall till att varje matlag skulle ge en fyrk, dvs 1/6 öre. Emedan det var fråga om beskattning måste dock generalguvernörens bifall inhämtas.”

Morfars morföräldrar Nils Larsson och Anna Jönsdotter levde på ålderns höst i Vollsjö. Nils Larsson tjänade som mjölnare bl a vid Onslunda Kvarn innan han gifte sig. Han härstammar på fädernesidan från arrendegården Månslunda 12 i Fågeltofta socken, som brukats av släkten i direkt nedstigande led på fädernesidan sedan slutet av 1600-talet under Kronovalls gård. Två år efter att parets förste son Lars föddes 1854 på Månslunda 12 flyttade de från den gamla gården. Först flyttade de 1856 till Vanstad, därefter 1860 till Ramsåsa och slutligen 1874 till Vollsjö.

Varför övergav då den ende sonen Nils Larsson och tillika det enda barnet arrendegården Månslunda 12 ?

Vid en byavandring sommaren 2010 i Månslunda, som hölls i regi av Albo Härads hembygdsförening, fick jag en del av förklaringen. Arrendatorerna på de små arrendegårdarna i Månslunda by sades upp från sina arrendekontrakt och gårdarna revs i mitten av 1850-talet. Kort därefter skapades två större gårdar, som fortfarande finns kvar – nämligen Månslundagården och Trälleborgsgården. Det rådde också missväxt under 1850-talet i Månslunda till följd av en långt utdragen vinter och därefter torka under våren och sommaren. Nils Larssons fader Lars Torkelsson (1796 – 1849) i Månslunda 12, som var den siste brukaren av arrendegården, är omnämnd i kyrkoherden Jakob Nilsson Quidingssvarta bok” om församlingsmedlemmarnas osedliga leverne i Lövestad och Fågeltofta socknar. Beskrivningen av Lars Torkelsson är som följer:

Mars 1847

’4. Anmäldes Piganerna Eljena Pehrsdr och Agda Nilsdr i Maltving hvilka båda fått oäkta barn, hålla horhus och krog, somt isynnerhet besökas af Lars Torkelson, Måns Carlson, Johan Larson. Den förste begifven på superi, den siste straffad för stöld, och så väl som den andre, gifta med gamla gummor som kunnat vara mor till dem; visat synnerhet Måns Carlson särdeles fallandes för hor med andra qvinnor, hwaraf oenighet inom deras äktenskap uppstått. –
Öfverlermnadt till Sockennämdens åtgärd.”

Dragonen Jöns Kron, som är född 1791 i Marsvinsholm i Balkåkra socken är fader till min morfars mormor Anna Jönsdotter. Han tjänstgjorde som rättare och dragon på Kronovalls gård fram till 1827, då familjen flyttade tillbaka till hustruns födelseort i Tranås by. Han antas 1813 vid Simrishamns kompani och Skånes dragonregemente som karabinjär och senare dragon i Bondrums by vid Kronovalls rote i Fågeltofta socken. Tillsammans med modern Boel Jakobsdotter flyttar han 1797 från Sövde till Tranås, där modern gifter sig med husmannen Lars Olsson. Eftersom Jöns är född utom äktenskapet betecknas han av prästen särskilt som oäkta barn. I 1791 års Saköreslängd för Ljunits Häradsrätt får modern Boel Jakobsdotter böta till häradsrätten 1 Riksdaler och 32 Skilling Specie samt separat ge 32 Skilling till Skårby Kyrka för det begångna lägersmålet av första resan. Ingenting nämns alls om fadern, men fadern kan nog antas vara bland antingen ryttare-, tjänste- eller herrskapsfolket på Marsvinsholm.


Geografisk översikt över orter

Morfar Ivars äldre anor har huvudsakligen varit verksamma i mellersta Skåne och bott i Albo, Färs, Herrestad och Torna härader, nämligen i nedanstående socknar:

 Härad SockenGårdar eller torp inom socknen 
 Albo AndrarumDjurröd, Djurröd 8 
 Albo BrösarpBrunnsvik, Brösarp 16 
 Albo EljarödEljaröd 7, Eljaröd 10 
 Albo FågeltoftaBontofta 3, Bontofta 10, Brödåkrahuset, Frörum, Månslunda 10, Månslunda 12, Pershult 1, Tjörneröd 2 
 Färs BjörkaBjörka 1, Björka 7, Björka 10, Björka 14, Skarrie 1, Skarrie 2 
 Färs BrandstadAraskoga 2, Araskoga 4, Brandstad 10, Brandstad 15, Brandstad 23 
 Färs FränningeFränninge 4, Fränninge 7, Fränninge 30 
 Färs RamsåsaRamsåsa 15 
 Färs SkartoftaKärrby 6, Kärrby 7 
 Färs Södra ÅsumOmma 2, Omma 3, Omma 4, Omma 5, Sandbäck 1, Sandbäck 4, Sjöbo 3, Åsum 9, Åsum 20, Åsum 21, Åsum 25 
 FärsTolångaTolånga 13 
 Färs VollsjöBrösarp 4, Brösarp 5, Brösarp 8, Klasaröd 1, Vollsjö 2, Vollsjö 17, Vollsjö 19, Vollsjö 20, Vollsjö 21 
 Färs VombVomb 3, Vomb 35, Värnshus 1 
 Färs VästerstadSersvik 1 
 Färs Östra KärrstorpAlestadtorp 1, Kärrstorp 8, Rönås 3, Rönås 4 
 Färs ÖstrabyBrunslöv 3, Hjärås 1, Oderup 3, Orås, Östraby 
 Färs ÖvedVressel 7, Öved 15, Öved 16, Övedstorp 1, Övedstorp 3, Övedstorp 8 
 Herrestad TranåsTranås 9, Tranås 13, Tranås 25 
 Torna RevingeRevinge 2 
 Torna SilvåkraKvinnevads Mölla 2, Silvåkra 4 

 


Fotografier från ålderdomen

Morfars mor Bengta Nilsdotter (1866-1948) gifte sig 1891 i Vollsjö med drängen Nils Jönsson. Paret bosatte sig på Brösarp 5 i Vollsjö socken. Nils Jönsson trivdes inte med den styva, men bördiga, lerjorden i Brösarp, utan längtade tillbaka till Omma, där det var lättare att föda upp hästar och bedriva hästhandel på Sjöbo och Hörby marknader. Paret flyttade den 8 oktober 1896 från Brösarp 5 till Sandbäck 1 i Södra Åsums socken. Den 25 oktober 1906 flyttade paret åter till Omma 5 och övertog gården efter Nils Jönssons föräldrar. Efter maken Nils Jönssons död 1930 flyttade Bengta Nilsdotter först till sonen Anton och svärdottern Elida i Flädie, där de köpte ett hus. 1938 beslöt sig Anton och Elida för att åter bli lantbrukare och köpte då ett hemman i Råby utanför Hörby. Bengta flyttade då till dottern Amanda och svärsonen August Andersson i Torna-Hällestad. Hon var väldigt skeptisk till att bli fotograferad, men gav till slut med sig och lät sig bli förevigad i trädgårdslandet.

Bengta Nilsdotter i Torna-Hällestad
Bengta Nilsdotter i Torna-Hällestad 26:1

Bengta Nilsdotter hade fyra äldre syskon. Tre av dem emigrerade till Nordamerika. Den äldste brodern Lars Nilsson byggde järnvägsbroar i Nordamerika och besökte sin syster i Omma under sommaren 1910 i Sverige. Han och hans hustru var barnlösa och önskade adoptera Bengtas yngste son Ivar, men Bengta ville behålla honom i Sverige.


Forskningsdokumentation med morfars antavlor

Dokumentationen med släktforskningsmaterialet på min morfar Ivars sida är tillgänglig genom att välja dokumentlänkarna nedan:

Morfar Ivar Nilsson (1903-1991) Omma 5_Södra Åsum_Färs härad_Grafisk antavla

Morfar Ivar Nilsson (1903-1991) Omma 5_Södra Åsum_Färs härad_Antavla i tabellform

Skulle Ni hitta felaktigheter eller kunna komplettera mina luckor i forskningsresultaten är jag tacksam om Ni meddelar dessa till mig. Stort tack för Era bidrag! Använd gärna nedanstående kontaktformulär:

Fotografiet nedan på min morfars morfar Nils Larsson (1820-1890) med dottern Bengta Nilsdotter på Vollsjö 17.

Nils Larsson med dottern Bengta Nilsdotter i Vollsjö
Nils Larsson med dottern Bengta Nilsdotter i Vollsjö